YEKON Tüzük
İçindekiler
 • Madde 1 : Derneğin Adı ve Merkezi

  Derneğin Adı: “Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği” dir. Derneğin kısa adı “YEKON” dur. (Derneğin ünvanı İngilizce “Creative Industries of Turkey” olup İngilizce kısaltması “CIT” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Derneğin şubesi yoktur.

 • Madde 2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

  Dernek, Türkiye’de ticari amaçlı yaratıcılıkla hizmet ve/veya ürün üreten, yaratıcı katma değer sağlayan, mesleki temsiliyeti olan saygın ve etkin sivil toplum örgütlerince kurulmuş olup; derneğin amaçları,

  1. Fikri ve sınai mülkiyete tabi yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek, disiplinler arası iş birliğini teşvik etmek, geliştirmek,
  2. Yaratıcılığın özenilen ve tercih edilen sosyal ve ekonomik değer haline gelmesi için, küresel pazarlarda da rekabet edebilirliğini artırmak,
  3. Yerel ve küresel yaratıcılık eğitimi konusunda geliştirici, nitelikli çalışmalar yapmak. Eğitim sistemini daha sorgulayıcı, yenilikçi ve yaratıcı bir iş gücü sunmak üzere desteklemektir.

  Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1. Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, bu doğrultuda eğitim kurumları ve pazar araştırması kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek,
  2. Yaratıcı endüstrilerin nitelik ve nicelik olarak gelişimini sağlamak, bu amaçla üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, diğer sivil toplum örgütleriyle ortak etkinlikler yapmak,
  3. Genç ve yaratıcı insan kaynağına ulaşmak, geliştirmek amacıyla, onları yaratıcı endüstrilere çekmek, bu hedefle yarışma, kurs, seminer, eğitim vb. etkinlikler düzenlemek,
  4. Kamuoyunu ve çeşitli özel hedef kitleleri bilgilendirmek, bu amaçla tanıtım çalışmaları yapmak, yayın vb. faaliyetlerde bulunmak,
  5. Fikri ve sınai mülkiyet bilincini artırmak,
  6. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi basılı ve online yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  7. Yaratıcı alanlarda faaliyet gösteren Dernek üyesi mesleki örgütlerinin ve diğer dernek üyelerinin birbirleriyle iletişim ve işbirliğini artıracak faaliyetlerde bulunmak,
  8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
  9. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  10. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
  11. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
  12. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
  15. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  17. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
  18. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
  19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
  20. Amacını gerçekleştirmek için platform, federasyon, konfederasyon, dernek, vakıf ve sivil toplum üyeleriyle işbirliği yapmak ve belirtilenlere üye olmak,
  21. Derneğin üyesi olan yaratıcı alanlarda faaliyet gösteren mesleki örgütlerin birbirleri ile arasındaki iletişim ve işbirliğini artıracak faaliyetlerde bulunmak.
 • Madde 3 : Derneğin Kurucu Üyeleri

  Dernek kurucularının ünvanları, uyruk ve merkez adresleri aşağıdaki gibidir:

  Unvan Uyruk Adres
  DPİD - Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği T.C. İnönü Cad. Meriç Apt. No:57 D:4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
  ETMK - Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği T.C. Şeyh Mucibirahman Cad. Yenimahalle Belediyesi Çay yolu Semt Birimi Özçelik İmaj İş Merkezi Kat:5 No:94/5 Çayyolu/Ankara
  GMK - Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği T.C. Ortaklar Cad. Bahçeler Sokak 17/4 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
  İDA - İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği T.C. İnönü Caddesi Meriç Apartmanı No:57 Daire:4 Gümüşsuyu/İstanbul
  MTD - Moda Tasarımcıları Derneği T.C. Galip Dede Cad. Balkon Çıkmazı No: 8/1 Galata - Beyoğlu/İstanbul
  RD - Reklamcılar Derneği T.C. İstiklal Cad. No:203 Beyoğlu/İstanbul
  RY - Reklam Yapımcıları Derneği T.C. Levent Sülün Sokak No:10 Beşiktaş/İstanbul
  RYD - Reklam Yaratıcıları Derneği T.C. Gülbahar Mah. Salih Tozan Sokak İyigün İş Merkezi No:12 K:5 Şişli/İstanbul
  TÜHİD - Türkiye Halkla İlişkiler Derneği T.C. Serencebey Yokuşu, Huzur Palas Apt. No:11 D:2 Beşiktaş/İstanbul
  SSTD - Sergileme ve Stand Tasarımcıları Derneği T.C. Evren Sanayi Mahallesi Hoşdere Yolu No:37 Kat:2 Esenyurt/İstanbul
  TESİYAP - Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği T.C. Ergenekon Cad. Ahmetbey Plaza No:10 Kat:6 Harbiye-Şişli/İstanbul

 • Madde 4 : Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

  Üyelik Çeşitleri

  1. Tüzel Dernek Üyeliği
  2. Bireysel Üyelik
  3. Fahri Üyelik
  4. Onursal Üyelik

  a) Tüzel Dernek Üyeliği
  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılanmış ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan madde 2’de düzenlenen ve Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri standartlarına uyan yaratıcı endüstriler kapsamındaki kâr amacı gütmeyen her meslek örgütü derneğe üye olma hakkına sahiptir. Üyelik için başvuranların durumu Yönetim Kurulu tarafından Derneğ’in amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine yaptıkları ve yapabilecekleri katkılar açısından değerlendirilir ve en çok 30 gün içinde üyelik isteğinin kabulü ya da üyelik isteminin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuçlandırılır. Sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

  b) Bireysel Üyelik
  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılanmış ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan madde 2’de düzenlenen ve Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri standartlarına uyan yaratıcı endüstriler kapsamındaki alanında en az on beş (15) yıl deneyimli, kendi alanındaki deneyimini bir meslek olarak yerine getiren, İlgili YEKON üye derneğine üye, YEKON’un asil (mevcut) üyelerinden ikisinin referans mektubu ile her birey üye olma hakkına sahiptir. Üyelik için başvuranların durumu Yönetim Kurulu tarafından Derneğ’in amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine yaptıkları ve yapabilecekleri katkılar açısından değerlendirilir ve en çok 30 gün içinde üyelik isteğinin kabulü ya da üyelik isteminin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuçlandırılır. Sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Bireysel üye aynı zamanda YEKON’da dernek temsilciliği yapıyor ise bireysel üyeliği dondurulur.

  c) Fahri Üyelik
  Derneğin alanlarında, sektöründe başarılı çalışmalar gerçekleştiren, akademik dünyada derneğin ilgili alanıyla ilgili çalışmalarda bulunan bireyler, isterlerse, derneğe katkıda bulunmak amacıyla fahri üye olmak için başvurabilirler. Fahri üyelik adayı, Yönetim kurulu üyelerinden en az iki kişinin önerisi veya bizzat adayın Yönetim Kurulu’na yazılı başvurusu ile aday olarak ele alınır. Fahri Üyelik adaylarının başvuruları Yönetim kurulu tarafından incelenir ve yönetim kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk oyu ile üyeliğe kabul veya ret kararı verilir. Fahri üyelerden derneğe giriş ücreti ve yıllık aidat alınmaz. Fahri üyelere dernekte seçme ve seçilme hakki tanınmaz, yani derneğin yönetim kurullarında yer almazlar ve genel kurullarında oy kullanamazlar. Fahri üyeler dernek Yönetim Kurulu’nun belirlediği proje, etkinlik ve dernek komitelerinde sorumluluk ve görev alabilirler.

  d) Onursal Üyelik
  Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış ya da derneğin ilgili alanlarında, ülke çapında bir değer oluşmasına katkıda bulunmuş olan kişiler Genel Kurul kararı ele Onursal Üye olarak kabul edilir. Her yıl azami üç (3) kişi Onursal Üye olabilir. Onursal üyelerden derneğe giriş ücreti ve yıllık aidat alınmaz. Onursal Üyelere dernekte seçme ve seçilme hakki tanınmaz, yani derneğin yönetim kurullarında yer alamazlar ve genel kurullarında oy kullanamazlar. Onursal Üyeler dernek Yönetim Kurulu’nun belirlediği proje, etkinlik ve dernek komitelerinde sorumluluk ve görev alabilirler.

  Üyelik başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

  Derneğin asli üyeleri, Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen tüzel kişiler ve bireylerdir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurul’a katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her üye oyunu bizzat kullanır.

  Derneğin Fahri Üyeleri, Onursal Üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak organlara seçilemez ve oy kullanamazlar.

  Üyeler, yasa ve Tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, Yönetim Kurulu’nca verilecek görevleri yerine getirmek, ödentilerini zamanında ödemek, Derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, Dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve arttırmaya özen göstermekle yükümlüdür.

 • Madde 5 : Üyelikten Çıkma

  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

  Üyenin istifa dilekçesi –söz konusu üyenin bu hususta aldığı yetkili organının kararı eklenmek suretiyle- Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 • Madde 6 : Üyelikten Çıkarılma

  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

  1. Dernek tüzüğüne ve değerlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  6. Dernek'in diğer üyelerine karşı saldırgan ya da hakaretamiz tutum ve davranışlar sergilemek,

  Yukarıda sayılan durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, Yönetim Kurulu re’sen ya da bir üyenin yazılı şikâyeti üzerine harekete geçer ve gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi toplar. Yönetim Kurulu, tüzüğün 11/9. maddesinde belirtilen diğer yaptırımlardan birisinin (uyarma, kınama, geçici olarak çıkarma) yeterli olmayacağı kanısına ulaşır ise, çoğunluk ile alacağı karar ile üyenin çıkarılmasına karar verebilir. Ancak, bu çıkarma işlemi Genel Kurul’un onayı ile kesinleşir.

  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 • Madde 7 : Dernek Organları

  Derneğin zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir.

  1- Genel Kurul, (GK)
  2- Yönetim Kurulu,(YK)
  3- Denetim Kurulu, (DK)

 • Madde 8 : Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

  Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Her üyeyi temsilen, söz konusu üyenin yönetim kurulu üyesi ve/veya aktif üyesi olması kaydıyla, ilgili üye derneğin resmi organlarınca belirlenmiş 1 temsilci Genel Kurul’da oy kullanabilir. Genel Kurul toplantısına her dernek istediği kadar temsilci gönderebilir, ancak her üyenin, dernek genel kurulunda 1 oy hakkı vardır.

  Genel Kurul,

  1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

  2- Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

  Olağan Genel Kurul üç (3) yılda bir şubat ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; Denetim Kurulunun veya üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanun’un 75. Maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişilerce yerine getirilir.

  Çağrı Usulü

  Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

  Dernek Genel Kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Toplantı Usulü

  Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

  Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Genel Kurul toplantısına her üye dilediği kadar temsilciyi gözlemci olarak gönderebilir, ancak her üyenin, Dernek Genel Kurulu’nda 1 oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 • Madde 9 : Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

  Genel Kurulda, aksine bir karar alınmamışsa, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi kapalı oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Kapalı oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

  Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

  Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 • Madde 10 : Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

  Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır

  1. Dernek organlarının seçilmesi,
  2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, tüzük değişikliğine dair Yönetim Kurulu tasarısının görüşülüp karara bağlanması,
  3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
  4. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya satılması ya da taşınmaz malların satın alınması veya satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
  6. Derneğin federasyon, konfederasyon, vakıf kurması veya kurulmuş federasyon, konfederasyon veya vakıflara katılması, bunlardan ayrılması ve bu kararları uygulaması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
  7. Derneğin fesih edilmesi ve mal varlığının dağıtılmasına karar verilmesi,
  8. Derneğe ödenecek ödenti türünün, miktarının ve ödeme yönteminin belirlenmesi,
  9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan hususların görüşülüp karara bağlanması,
  10. Derneğin uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hakkında karar verilmesi,
  11. Yönetim Kurulu'nun üyelikten çıkarma kararının onaylanması,
  12. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

  Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 • Madde 11 : Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

  Yönetim Kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla üç (3) yıl için seçilir. Derneğin beş (5) asil beş (5) yedek üyesi içindeki üyelik turu dağılımı, en az üç (3) tüzel Dernek Üyesi ve en fazla iki Bireysel Üyedir. Aynı şekilde yedek üyelerde de dağılım bu şekildedir.

  Derneğin Yönetim Kurulu veya oluşturulması halinde çalışma komisyonlarına yönelik atamalarda, Yönetim Kurulu üyesi veya çalışma komisyonu üyesi adaylarının, atayan derneğin yönetim kurulu üyeliğinde görev almış olması ve/veya aktif üyeliklerinin bulunması ve bu hususun ilgili derneğin merkez yönetim kurulu kararıyla belgelenmesi sağlanmalıdır. Çalışma komisyonlarına Derneğin Yönetim Kurulu kararıyla profesyonel kadrolar da katılabilir.

  Derneğin bütün üyeleri talep etmeleri halinde Dernek Yönetim Kurulu toplantısına “gözlemci” sıfatıyla katılabilirler. Gözlemci olarak katılan Dernek üyelerinin oy hakkı yoktur.

  Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

  Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu en az üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

  Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı, üyelikten ayrılma sebebiyle yedeklerin getirilmesinden sonra, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

  Aynı derneğin temsilcisi arka arkaya iki dönem başkanlık yapamaz. Başkan olmadığı zaman Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan Vekili başkanlık eder.

  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

  1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, Dernek faaliyetlerini organize etmek, Derneği amaçlarına uygun bir şekilde yönetmek.
  2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
  3. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  4. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
  5. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
  6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
  7. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
  8. Derneğe üye alınması konusunda karar vermek, üyelik başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak.
  9. Derneğe üyeleri hakkında uyarma, kınama, geçici olarak çıkarma ve üyelikten çıkarma da dahil olmak üzere yaptırımlar konusunda karar vermek,
  10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  11. Tüzüğün uygulanma şeklini gösterir dernek iç yönetmeliğini ve gerekli gördüğü diğer yönetmelikleri hazırlamak, tüzük değişikliği için tasarı hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
  12. Genel Kurul’u toplantıya çağırmak, toplantının günün, saatini, yerini ve gündemini saptamak ve üyeler ve mülki amirliğe duyurmak.
  13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 • Madde 12 : Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

  Denetim Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak Genel Kurulca üç (3) yıl için seçilir.

  Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

  Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

 • Madde 13 : Derneğin Gelir Kaynakları

  Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır

  1. Üyelik Aidatı: Tüzel Üyelerden giriş ödentisi olarak 2.500 TL, yıllık olarak da 1.500.-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Bireysel Üyelerden giriş ödentisi olarak 1.000 TL, yıllık olarak da 600.-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.
  2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
  3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, sempozyum, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  5. Sponsorluk,
  6. Ulusal ve uluslararası fon başvurularından elde edilecek gelirler,
  7. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun toplanacak bağış ve yardımlar,
  8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin ettiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
  9. Diğer gelirler.

 • Madde 14 : Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

  Defter tutma esasları;

  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

  Kayıt Usulü
  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

  Tutulacak Defterler

  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunca imzalanır.
  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

  Defterlerin Tasdiki

  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 • Madde 15 : Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

  Gelir ve gider belgeleri;
  Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

  Alındı Belgeleri

  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

  Yetki Belgesi

  Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi“dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, on beş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

  Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

  Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

  Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 • Madde 16 : Beyanname Verilmesi

  Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 • Madde 17 : Bildirim Yükümlülüğü

  Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

  Genel Kurul Sonuç Bildirimi

  Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

  Genel kurul sonuç bildirimine;

  1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
  2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

  Taşınmazların Bildirilmesi

  Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

  Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

  Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

  Değişikliklerin Bildirilmesi

  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 • Madde 18 : Derneğin İç Denetimi

  Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 • Madde 19 : Derneğin Borçlanma Usulleri

  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 • Madde 20 : Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

  Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 • Madde 21 : Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

  Tasfiye İşlemleri

  Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Yaratıcı Endüstriler Girişimi Derneği” ibaresi kullanılır.

  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 • Madde 22 : Hüküm Eksikliği

  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde 1 - İlk Genel Kurulda Dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

  Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

  Adı ve Soyadı Görev Ünvanı
  Eray Sertaç Ersayın
  ETMK - Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği
  Başkan
  Necla Güvenç
  MTD – Moda Tasarımcıları Derneği
  Başkan Yardımcısı
  Fügen Toksü
  TÜHİD - Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
  Sayman
  Abdulmurat Sam
  RYD- Reklam Yaratıcıları Derneği
  Genel Sekreter
  Mustafa Arhan Kayar
  ISTAV – İstanbul Tanıtım Araştırma Vakfı
  Asil Üye
  Kenan Yaşar Şeki
  DPİD- Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği
  Yedek Üye
  Esra Şengülen Unsur
  İDA- İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği
  Yedek Üye
  Turgut Erentürk
  GMK- Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği
  Yedek Üye
  XXXXX XXXXXXXX
  RD- Reklamcılar Derneği
  Yedek Üye
  Ramiz Bülent Fidan
  MARKA KONSEYİ- Marka Danışmanları ve Yöneticileri Derneği
  Yedek Üye
  Yiğit Sal
  İRD- İzmir Reklamcılar Derneği
  Denetleme Kurulu Asil Üye
  Serdar Uğur Girgin
  YEPUD- Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği
  Denetleme Kurulu Asil Üye
  Kemalettin Solmaz
  SSTD- Sergileme ve Stand Tasarımcıları Derneği
  Denetleme Kurulu Asil Üye
  Sami Dündar
  TESİYAPDER- Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği
  Denetleme Kurulu Asil Üye
  Alp Çağrı Günal
  TESDER- Türkiye Eğlence Sektörü Derneği
  Denetleme Kurulu Asil Üye
  Tayfun Tuncel
  UESYO- Uygulamalı Endüstri Sanatları Yaygınlaştırma ve Olgunlaştırma Derneği
  Denetleme Kurulu Asil Üye

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

Piripaşa Mahallesi Boduroğlu Sokak No: 9 Halıcıoğlu 34445 Beyoğlu İstanbul, TÜRKİYE Tel: 0212 356 1980 info@yekon.org